vc@uosahiwal.edu.pk +92-40-9200432

Dr Abdul Qadir khan's Namaz-i-Jinaza

Dr Abdul Qadir khan's Namaz-i-Jinaza offered at University of Sahiwal