vc@uosahiwal.edu.pk +92-40-9200432

Dr. Shabbir Ahmad

Transport Officer

Contact: +92-40-9200341
Email: shabbirahmad@uosahiwal.edu.pk